Афазија

Афазија е пореметување или изостанок на говорот како последица на оштетување на мозокот поради претрпен мозочен удар. Покрај потешкотиите со говорот во оваа состојба се јавуваат и дисграфија, дискалкулија…

Афазијата може да биде симптом и на одредени невролошки заболувања. Но сите се третираат на ист метод од страна на стручно лице логопед.

Најчести симптоми се

  • Губиток на целосниот говор или делумно
  • потешкотии во голтањето (дисфагија)
  • неможност за пишување ( дисграфија)
  • замена(супституција) на одредени гласови и слогови во зборовите
  • заборавеност
  • потешкотија во разбирањето на говорот кај соговорникот
  • потешкотии во читањето (дислексија)