Аутизам

Аутизам претставува развојно пореметување кое предизвикува значајни социјални, комуникативни и говорни потешкотии. Знаците на аутизам започнуваат во раното детство околу втората година кога се приметуваат и обично траат во текот на целиот живот. Симптомите се индивидуални од екстремно тешки до лесни.

Најчести симптоми се:

  • Не покажуваат интерес за објектите што се во нивната околина
  • немаат фокус
  • кај некои своопшто нема интерес за други луѓе од нивното окружување
  • сакаат да бидат сами
  • апатични
  • потешкотии во говорот или изостанат говор
  • стереотипни повторувања на одредени движења како треперење со рацете, или со нозете
  • потешкотии во секојдневните
  • невообичаени реакции
  • појава на регресија во стекнатите вештини