Авторско право

Содржината на сајтот Логотека Пеперутка е дело на логопедот Јулијана Секулоска. Материјалот можете да го дистрибуирате и размножувате без дополнителни измени но со обавезно наведување на авторот или линкот на изворот. Секое копирање и користење на материјалите без наведување на авторот или линкот од изворот, подлегнува на законски санкции.