Дисграфија

Дисграфија претставува пореметување во совладувањето на  пишувањето иако постојат предуслови за таа активност,нормална интелигенција,добар вид и слух, развиена графомоторика,стимулација и мотивација.

Ракописот е неуреден и неразбирлив,бројките и буквите се асиметрични. Пишувањето е таласесто не е праволиниски. Концентрацијата е намалена. Овие дечиња имаат одбивност кон самото пишување баш поради оваа потешкотија. Но не им претставува проблем во учењето, има многубројни примери за успешни личности кои имале дисграфија.

Чeсто ракописот е неуреден и неразбирлив, бројките и буквите се асиметрични. Пишувањето е таласесто, не е праволиниско.