Дизартрија

Дизартрија претставува говорно – моторичко пореметување. Пореметување на ритамот и темпото во говорот.  Може да биде вродена и стекната(здобиена).Постојат повеќе причини за појава на ова пореметување, може да е како резултат на преживеан стрес, траума, страв. Во одредени случаи се пренесува генетски или од невролошка причина.. Може да биде поради брзо зборење (тахилалија). Или во самиот развој на говорниот апарат конкретно гласните жици да се контрахираат и да настанува неможност на флуентен ( течен) говор.  Со овие личност треба да се однесуваме внимателно, секогаш соговорникот внумателно и трпеливо да го слуша, да не ги прекинува додека говорат ниту да ги корегираат во говорот бидејки тоа претставува понижувачки и обесхрабрувачки за лицето кое има дизартрија.