Откажување од одговорност

Сите содржини на сајтот Логотека Пеперутка се поставени за јавноста со најдобра намера. Сопственикот на сајтот нема одговорност за линкуваните содржини од други адреси.
НАПОМЕНА: Сите содржини на овој сајт не можат да заменат логопедски преглед.